• Szanowni Państwo.

    Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako RODO, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie informuje, iż:

    • Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie, reprezentowanym przez dyrektora Ewę Chłostę, tel. 22 838 19 94, adres: Warszawa, ul. Esperanto 7a
    • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jerzy Tręda, e-mail: jtreda@dbfo-wola.waw.pl
    • dane, o których mowa w pkt. 1, są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, prawa pracy
    • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (policja, prokuratura, sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
    • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
    • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;
    • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO
    • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu;
    • zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt. 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją.